fbpx

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00-16.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.จิติมา กตัญญู คณบดีคระสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการนิสิต ประกันคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นิสิตรุ่นน้องและรุ่นพี่