fbpx

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.00 -16.00 น. นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ น.ส. สุกัลยา แซ่โซ้ง, น.ส.นัทธมน หมื่นจันทร์, น.ส.วนิดา ตาขันทะ, น.ทิพวรรณ์ อุดเต็น และ น.ส.ชลณิษา เป่าปา เป็นจิตอาสาคัดกรองโควิด19 ในช่วงระหว่างนิสิตเดินทางกลับเข้ามาหอพักในมหาวิทยาลัย