fbpx

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2563 นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมให้สุขศึกษาเรื่องการบริหารปอด พร้อมจัดทำนวัตกรรมบริหารปอดให้แก่ผู้สูงอายุ และกิจกรรมกระดานกระแทกพาเพลิน ร่วมกับการบูรณาการรายวิชา PUBH 327 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ให้แก่ผู้งสูงอายุ ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพปอดและเสริมทักษะในการมองเห็นและพัฒนาทางสมองรวมทั้งการเข้าสังคมของผู้สูงอายุ