fbpx

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 นำโดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะ ได้เข้าพบสวัสดีปีใหม่ี ผู้อำนวยการ รพ.สต. และอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก ทั้งหมด 9 แห่ง และศูนย์เปี่ยมสุข รพ.มะเร็งลำปาง และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง