fbpx

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 4201 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอสัมนาวิชาการของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รายวิชา PUBH 481 สัมนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข ทั้งนี้นิสิตได้นำเสนอหัวข้อสัมมนาประเด็นของ อาหารแลกเปลี่ยนในผู้ป่วยเบาหวาน การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ และลูกประคบสมุนไพรพื้นบ้านบรรเทาอาการปวดเมื่อย โดยมี ดร.จิติมา กตัญญู และ อ.ภัทรนัย ไชยพรม ร่วมรับฟังการนำเสนอสัมมนาในครั้งนี้