fbpx

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นำโดย ดร.จิติมา กตัญญู คณะบดีคระสาธารณสุขศาสตร์ และ อ.ภัทรนัย ไชยพรม พร้อมด้วยอาจารย์แหล่งฝึก ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอ Case Conference การดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 14 Case และสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง ทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุให้แก่นิสิต