fbpx
Image
Image
Image

ปฏิทินกิจกรรม

เนื้อหาปฏิทินกิจกรรมพัฒนานิสิต คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

1.) โครงการเตรียมความพร้อม และปฐมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 1คณะบริหาร ธุรกิจและรัฐศาสนศาสตร์

     (สัปดาห์แรก 1/2562)
2.) โครงการติวก่อนสอบพิชิตภาษา (ก่อนสอบปลายภาค1/2562)
3.) โครงการ Business Day (1/2562)
4.) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
      ทางบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 วัน ( มีนาคม2563 )
5.) โครงการอบรมเทคนิคการนำเสนอและการวิเคราะห์ประเด็น (1/2562)
6.) โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ (สัปดาห์แรก เมษายน 2563)
7.) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์(ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562)
8.) โครงการอบรมการวิเคราะห์ปัญหาและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (19 - 20 ธันวาคม 2562)
9.) โครงการฝึกอบรม “การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” (19 - 20 กันยายน 2562)
10.) โครงการ “IT ซื่อสัตย์ ซื้อเอง-ขายเอง”ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ตลอดปีการศึกษา
11.) โครงการ IT-SHOP บริการซ่อมคอมฯ ตลอดปีการศึกษา
12.) กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องปีอาจารย์ รับปีใหม่ (2563 มกราคม 2563)

Please publish modules in offcanvas position.