fbpx

ผลงานวิชาการ : อาจารย์

proceeding

Image

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

อ.เกศริน อินเพลา และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่องการศึกษาคุณภาพซอฟต์แวร์ของโปรแกรมอ่านฐานข้อมูลแบบพอร์ทเทเบิล เพื่อการเรียนรู้การใช้คำสั่งซีควลบนระบบฐานข้อมูลนอร์ธวิน ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561

proceeding

Image

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

อ.วิเชพ ใจบุญ และ อ.พัฒณัฏฐ์ เทพอัตถาพร นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติจากสิ่งแวดล้อมบนท้องถนนด้วยเสียงสำหรับรถยนต์ ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา "Graduate School Conference 2018" วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมป่อแก้ว และอาคารศรีจุฑาภา [paper]

ผลงานวิชาการ/รางวัล : นักศึกษา

รางวัลพระราชทาน

Image

รางวัลพระราชทาน

นายกฤตวัตน์ วัฒนะ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รางวัลชมเชยในโครงการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560 ตามหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว1921 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ส่งถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น ลงนามโดย นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา [link | pdf]

proceeding

Image

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

อ.ดร.ฑัตษภร ศรีสุข อ.อัศนีย์ ณ น่าน และ อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา นำนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตไปนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย 1) น.ส.นิตติญา ทาสุวรรณ์ ทำวิจัยเรื่อง ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง 2) นายเบญจ อินดาวงศ์ ทำวิจัยเรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง 3) น.ส.สุชาวลี ลีลานุกิจ ทำวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย 4) น.ส.อัจฉรา วงศ์คช ทำวิจัยเรื่อง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดเมื่อยประเภทสมุนไพรของคนวัยทำงานในจังหวัดลำปาง 5) นายศิริวัฒน์ เอกนิธิวรากรกุล ทำวิจัยเรื่อง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสมุนไพรของจังหวัดลำปาง

การจัดการความรู้

KM activity

Image

กิจกรรมการจัดการความรู้

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ บรรยายเรื่อง "เทคนิคการสอน" เมื่อ 26 ต.ค. 2561 ที่จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ เป็น Tacit Knowledge ที่ท่านได้แบ่งปันเทคนิคที่หลากหลาย โดยอ้างอิงเทคนิคผลงานของ สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ และคณะ เรื่อง นวัตกรรมการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยแบบใหม่ในยุค 4.0 จากการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 และได้จัดเวทีติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนของแต่ละท่าน เมื่อ 23 พ.ย.2561 ณ ห้อง 4210 [link บทความ 13 เทคนิค]

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

Image

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในรูปแบบเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์ ผ่านบริการของ Classstart.org ซึ่งเป็นสื่อเสริมช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ที่คณะวิชาสนับสนุนการใช้บริการสื่อออนไลน์ สำหรับนิสิตไว้หลายวิชา ในหลายระบบ อาทิ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่จัดการสอนโดย อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ เตรียมไว้ ดังนี้
1) BUSI 452 / MKTG 434 การบริหารตราสินค้าและการสื่อสารตราสินค้า
2) BUSI 103 หลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ
3) BUSI 322 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
4) PUAD 201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

นอกจากนี้
ยังได้จัดสื่อการสอนแบบอีเลินนิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพิ่มเติมจากในชั้นเรียน ผ่านเครื่องบริการที่ติดตั้งในมหาวิทยาลัย ที่ http://class.nation.ac.th หรือแบ่งปันสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ e-document ในแต่ละรายวิชา ทั้ง มคอ.3 หรือ เอกสารประกอบการสอน ซึ่งเป็นเครื่องบริการภายในมหาวิทยาลัย