fbpx

ผลงานวิชาการ : อาจารย์

proceeding

Image

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเนชั่นร่วมกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม เมื่อวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล โดยคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งแต่ละผลงานมีค่านำหนักในการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น 0.2 มีผลงานนำเสนอทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ผลของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเตรียมความพร้อม วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยเนชั่น ของ ศศิวิมล แรงสิงห์ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจบริการและพาณิชยกรรม ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง ของ เถลิงศักดิ์ สุทธเขต 3) การใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภควิเคราะห์ระบบอีซี่พาสเทคโนโลยีโลจีสติกส์เพื่อแก้ปัญหา รถติดบนทางด่วน ของ ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว 4) การบริหารโครงการพัฒนาของรัฐแนวใหม่ศึกษากรณี : โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ของ ดร.จุมพล ไชยวงศ์ 5) การจัดการทรัพยากรป่าไม้ชุมชนดอยหัวง้ม ในรูปแบบเครือข่ายของตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ของ พลตรี ดร.วัลลภ มณีเชษฐา

book

Image

ลิขสิทธิ์หนังสือ

ปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ ได้ลิขสิทธิ์หนังสือจากสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน หนังสือ ชื่อผลงาน พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior ตามคำข้อแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 375087 เมื่อวันที่ 23 พฤศษภาคม 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562

proceeding

Image

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

อ.เกศริน อินเพลา และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่องการศึกษาคุณภาพซอฟต์แวร์ของโปรแกรมอ่านฐานข้อมูลแบบพอร์ทเทเบิล เพื่อการเรียนรู้การใช้คำสั่งซีควลบนระบบฐานข้อมูลนอร์ธวิน ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561

proceeding

Image

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

อ.วิเชพ ใจบุญ และ อ.พัฒณัฏฐ์ เทพอัตถาพร นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติจากสิ่งแวดล้อมบนท้องถนนด้วยเสียงสำหรับรถยนต์ ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา "Graduate School Conference 2018" วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมป่อแก้ว และอาคารศรีจุฑาภา [paper]

ผลงานวิชาการ/รางวัล : นักศึกษา

รางวัลพระราชทาน

Image

รางวัลพระราชทาน

นายกฤตวัตน์ วัฒนะ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รางวัลชมเชยในโครงการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560 ตามหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว1921 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ส่งถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น ลงนามโดย นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา [link | pdf]

proceeding

Image

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

อ.ดร.ฑัตษภร ศรีสุข อ.อัศนีย์ ณ น่าน และ อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา นำนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตไปนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย 1) น.ส.นิตติญา ทาสุวรรณ์ ทำวิจัยเรื่อง ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง 2) นายเบญจ อินดาวงศ์ ทำวิจัยเรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง 3) น.ส.สุชาวลี ลีลานุกิจ ทำวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย 4) น.ส.อัจฉรา วงศ์คช ทำวิจัยเรื่อง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดเมื่อยประเภทสมุนไพรของคนวัยทำงานในจังหวัดลำปาง 5) นายศิริวัฒน์ เอกนิธิวรากรกุล ทำวิจัยเรื่อง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสมุนไพรของจังหวัดลำปาง

การจัดการความรู้

KM 2562

Image

KM : เทคนิค Kahoot + Classstart และการตีพิมพ์

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรมให้กับบุคลากรได้เข้าอบรม โครงการการจัดการความรู้ "การพัฒนาเทคนิคการสอนและการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่"  ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 4205 ซึ่งมีการนำเสนอเทคนิค Kahoot.com และ Classstart.org ให้ได้ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน และการแบ่งปันประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการ มีวิทยากรชวนแลกเปลี่ยน คือ อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ และ ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

KM 2561

Image

KM : เทคนิคการสอน

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ บรรยายเรื่อง "เทคนิคการสอน" เมื่อ 26 ต.ค. 2561 ที่จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ เป็น Tacit Knowledge ที่ท่านได้แบ่งปันเทคนิคที่หลากหลาย โดยอ้างอิงเทคนิคผลงานของ สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ และคณะ เรื่อง นวัตกรรมการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยแบบใหม่ในยุค 4.0 จากการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 และได้จัดเวทีติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนของแต่ละท่าน เมื่อ 23 พ.ย.2561 ณ ห้อง 4210 [link บทความ 13 เทคนิค]

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

Image

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในรูปแบบเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์ ผ่านบริการของ Classstart.org ซึ่งเป็นสื่อเสริมช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ที่คณะวิชาสนับสนุนการใช้บริการสื่อออนไลน์ สำหรับนิสิตไว้หลายวิชา ในหลายระบบ อาทิ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่จัดการสอนโดย อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ เตรียมไว้ ดังนี้
1) BUSI 452 / MKTG 434 การบริหารตราสินค้าและการสื่อสารตราสินค้า
2) BUSI 103 หลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ
3) BUSI 322 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
4) PUAD 201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หรือของอาจารย์ในหลักสูตรอื่น 
5) ACCT 311 การบัญชีขั้นสูง
6) CPSC 341 Data Communications (การสื่อสารข้อมูล)
รายวิชาทั้งหมด ที่ classstart.org/school/nation-lampang
นอกจากนี้
ยังได้จัดสื่อการสอนแบบอีเลินนิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพิ่มเติมจากในชั้นเรียน ผ่านเครื่องบริการที่ติดตั้งในมหาวิทยาลัย ที่ http://class.nation.ac.th หรือแบ่งปันสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ e-document ในแต่ละรายวิชา ทั้ง มคอ.3 หรือ เอกสารประกอบการสอน ซึ่งเป็นเครื่องบริการภายในมหาวิทยาลัย

รวมผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561

 1. แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบบูรณาการ
 2. ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสมุนไพรของจังหวัดลำปาง
 3. ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง
 4. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง
 5. กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย
 6. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดเมื่อยประเภทสมุนไพรของคนวัยทำงานในจังหวัดลำปาง
 7. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 8. การศึกษาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
 9. โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติจากสิ่งแวดล้อมบนท้องถนนด้วยเสียงสำหรับรถยนต์
 10. การสังเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้า หัวใจจากการติดอิเล็กโทรดแบบ 5 อิเล็กโทรด โดยใช้ลีดV1 ด้วยวิธีการของเจเนติกอัลกอริธึมสำหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนสำหรับสมการถดถอย
 11. การศึกษาคุณภาพซอฟต์แวร์ของโปรแกรมอ่านฐานข้อมูลแบบพอร์ทเทเบิล (The Study of Software Quality for Database Reading in Portable Mode)
 12. การศึกษาคุณภาพซอฟต์แวร์ของโปรแกรมอ่านฐานข้อมูลแบบพอร์ทเทเบิล เพื่อการเรียนรู้การใช้คำสั่งซีควลบนระบบฐานข้อมูลนอร์ธวิน
 13. คุณสมบัติผู้จัดการคลังสินค้าที่พึงประสงค์ในภาคการเกษตร ยุค 4.0
 14. พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลบทวิจารณ์ร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกร้านอาหารสำหรับการรับประทานนอกบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง
 15. แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมในองค์กรต่างประเทศ
 16. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษาการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการบริหารราชการของจังหวัดลำปาง
 17. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในจังหวัดลำปาง
 18. Kulchamorim, Thanasak and Danai Pttaphongse. (August, 2018). “A study of risk factors leading to road accidents: chachoengsao province, Thailand,” Catalyst 18: 68-76.
 19. ดนัย ปัตตพงศ์ และทนงศักดิ์ เหมือนเตย. (ก.ย.-ธ.ค. 2561). “นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Secondary-school students and their knowledge of the Asian Economic community (AEC),” EAU Heritage Journal 8, 3: 190-204.