คณบดี/คณาจารย์

Image

คณบดี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ชินพันธ์   โรจนไพบูลย์
อีเมล : chinapund_roj@nation.ac.th
การศึกษา
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาบริหารธุรกิจ (ลำปาง)

Image

อาจารย์นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล
อีเมล : nongluk_suw@nation.ac.th
การศึกษา
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก
บธ.บ.(การตลาด) วิทยาลัยโยนก

Image

อาจารย์พัชรีภรณ์ หรพร้อม 
อีเมล : patchareeporn_hor@nation.ac.th
การศึกษา
ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฎมหาสารคาม

Image

อาจารย์ ดร.ตะวันฉาย มิตรประชา
อีเมล : tawanchay_mit@nation.ac.th
การศึกษา
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Image

อาจารย์ภควัตร ใจสิน
อีเมล : phakhawatra_cha@nation.ac.th
การศึกษา
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเนชั่น
บธ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ) วิทยาลัยอินเตอร์เทค

Image

อาจารย์ศิรินธร อุทิศชลานนท์
อีเมล : sirinthorn_uti@nation.ac.th
การศึกษา
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก
ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูลำปาง

Image

AJ.SURJA MINTANI
Email : surja_min@nation.ac.th
Education
Master of Commerce (Banking and Finance) University of New South Wales, Australia
B.SC (Chemical Engineering) UPN Veterran Surabaya, Indonesia

Image

อาจารย์วีระพันธ์ แก้วรัตน์
อีเมล : max@weerapun.com
การศึกษา
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก
บธ.บ.(การจัดการ) วิทยาลัยโยนก

Image

อาจารน์ ดร.ฑัตษภร ศรีสุข
อีเมล : thatsaporn_sri@nation.ac.th
การศึกษา
D.B.A.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
M.Ed.(ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหิดล
บธ.บ.(การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Image

อาจารย์อัศนีย์ ณ น่าน
อีเมล : aussanee_na@nation.ac.th
การศึกษา
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยโยนก
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) วิทยาลัยครูเชียงใหม่
บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Image

อาจารย์สวรัย นัยนานนท์
อีเมล : savarai@nation.ac.th
การศึกษา
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บช.บ.(การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Image

อาจารย์ดรรชกร ศรีไพศาล
อีเมล : datchkorn@nation.ac.th
การศึกษา
บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ.(อุตสาหกรรมการบริการ, การโรงแรม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Image

อาจารย์สุรสิทธิ์ ธนสมบูรณ์กิจ
อีเมล : surasit_tha@nation.ac.th
การศึกษา
บธ.ม.(ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเซาท์เวลล์
วท.ม.(การจัดการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สาขาบัญชี

Image

อาจารย์เถลิงศักดิ์ สุทธเขต
อีเมล : thalerngsak_sut@nation.ac.th
การศึกษา
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก
บธ.บ.(การบัญชี) วิทยาลัยโยนก

Image

อาจารย์จักรกฤษณ์ ตันติพงศ์
อีเมล : chakkrit_tan@nation.ac.th
การศึกษา
พ.ม.(การจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Image

อาจารย์ศศิวิมล แรงสิงห์
อีเมล : sasiveemon_ran@nation.ac.th
การศึกษา
วท.ม.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.(สถิติ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Image

อาจารย์วิเชพ ใจบุญ
อีเมล : wichep_jai@nation.ac.th
การศึกษา
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก

Image

อาจารย์เกศริน อินเพลา
อีเมล : ketsarin_inp@nation.ac.th
การศึกษา
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก

Image

ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
อีเมล : burin_ruj@nation.ac.th
การศึกษา
วท.ม.(การจัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

Image

อาจารย์ศรีเพชร สร้อยชื่อ
อีเมล : sripetch_sro@nation.ac.th
การศึกษา
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Image

อาจารย์อาภาพร ยกโต
อีเมล : apaporn_yok@nation.ac.th
การศึกษา
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Image

อาจารย์ปฏิญญา ธรรมเมือง
อีเมล : patinya_tha@nation.ac.th
การศึกษา
ร.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่