แนะนำหน่วยงาน

  • ประวัติ
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
  • บุคลากร
  • โครงสร้างบริหารงาน
  • หน้าที่
  • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ผลงานหรือกิจกรรม
  • ดาวน์โหลด
  • ติดต่อหน่วยงาน

งานระบบบริการสารสนเทศและการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและชุมชน


พันธกิจ
1. บริการข้อมูล และสารสนเทศ แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
2. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สนับสนุนการเรียนการสอน 
3. สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลแก่หน่วยงานสนับสนุน
4. เป็นศูนย์ฝึกอบรมแก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารด้วยเครื่องบริการให้มีสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา
2. เพื่อบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3. เพื่อสนับสนุน ร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชน

มุมมองในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
         หน่วยงานมีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนหน่วยงานในมหาวิทยาลัย นอกจากต้องคำนึงถึงพันธกิจของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน อันประกอบด้วย การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังต้องพัฒนาองค์กร ระบบ และเทคโนโลยีควบคู่กันไป ซึ่งมีงาน 3 ด้านที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปคือ งานตรวจสอบเฝ้าระวัง (Monitor) งานพัฒนานวัตกรรม (Innovation) และงานบริการ (Service) ที่ต้องมีกลไกการวางแผน (Plan) การดำเนินการ (Do) การประเมิน (Check) และนำผลประเมินมาปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลา (Action)

 
 

บุคลากร - เจ้าหน้าที่

Image
นายเปรม  อุ่นเรือน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานระบบบริการสารสนเทศ และการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย 
อีเมล : praem_aun@nation.ac.th
โทร : 054 265 170 ต่อ 125
Image
นายเอกพันธ์  วุฒิชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานระบบบริการสารสนเทศ และการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
อีเมล : aekkapan_wut@nation.ac.th
โทร : 054 265 170 ต่อ 125
Image
นายสราวุธ  เบี้ยจรัส
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานระบบบริการสารสนเทศ และการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
อีเมล : saravut_bia@nation.ac.th
โทร : 054 265 170 ต่อ 163

โครงสร้างการบริหาร

Image

Please publish modules in offcanvas position.