course-details.jpg

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ที่มาและความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ที่มุ่งผลิตนักนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ตลอดจนทักษะที่เกี่ยวกับการสื่อสารสมัยใหม่ ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรณณในวิชาชีพและถึงพร้อมด้วยจิตสำนักสาธารณะ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐเเละเอกชนที่หลากหลาย เช่น นักวางเเผนสื่อ นักสร้างสรรค์โฆษณา นักสร้างสรรค์รายการวิทยุและโทรทัศน์ นักออกแบบกราฟฟิก ช่างภาพ นักประชาสัมพันธ์ โปรดิวเซอร์
นักสื่อสารการตลาด เจ้าของกิจการ อาจารย์ และอื่นๆ ที่ใช้ความรู้และทักษะการสื่อสารในการปฏิบัติงาน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
ชื่อเต็มภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต   
ชื่อย่อ ภาษาไทย  : นศ.บ.  
ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Communication Arts   
ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : B.Comm.Arts  
   
โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร  137 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                    ไม่น้อยกว่า   14 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา                                              ไม่น้อยกว่า   11 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                      ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                             ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาแกน                                                  ไม่น้อยกว่า   45 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์                         ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาโท                                                 ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       ไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

COURSES FOR FREE, REGISTER NOW

Creative in research and teaching.