fbpx

 สัญลักษณ์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

 1. ดอกไม้ประจำคณะ คือ ดอกอัญชัน

(ชื่อวิทยาศาสตร์: Clitoria ternatea L.) เป็นไม้เถา ลำต้นมีขนนุ่ม มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ ปลูกได้ทั่วไปในเขตร้อน ลักษณะของดอกอัญชันจะมีสีขาว สีฟ้า สีม่วง ส่วนตรงกลางดอกจะมีสีเหลือง และรูปทรงคล้ายหอยเชลล์ มีสรรพคุณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีชื่อพื้นเมืองอื่นอีกคือแดงชัน (เชียงใหม่), เอื้องชัน, เองชัญ   เมื่อคั้นออกมาจะได้เป็นสีฟ้า

สรรพคุณ: ดอก ใช้ปลูกผมทำให้ผมดกดำ เงางามมากขึ้น เพราะดอกอัญชันมีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ซึ่งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น เมล็ด ใช้เป็นยาระบาย และราก ช่วยบำรุงตาแก้ตาฟาง ตาแฉะ ถูฟันแก้ปวดฟัน และปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ นำรากมาถูกับน้ำฝนใช้หยอดหูและหยอดตา

 

 1. สีประจำคณะ  สีน้ำเงิน

 

 1. ปรัชญา

“มุ่งพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยของชุมชนและสังคม”

 1. ปณิธาน

“ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม”

 

 1. วิสัยทัศน์

“สร้างเสริมนักเทคนิคการแพทย์ด้วยมืออาชีพและสนับสนุนการใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่อง”

 1. พันธกิจ
 • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

(2)  วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและประเทศชาติ

(3) บริการวิชาการทางเทคนิคการแพทย์แก่ชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมการมีสุขอนามัยที่ดีของประชาชน

(4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทย 

 

 1. วัตถุประสงค์

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

(1) มีความรู้และทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่จะค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อนำมาใช้กับการทำงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ให้คำปรึกษา แนะนำ หรืออธิบายเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่บุคลากรทางการแพทย์ได้/มีศักยภาพในการเรียนรู้ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและการดูแลสุขภาพ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ

(2) มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง ผู้ใช้บริการ เพื่อนร่วมงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

(3) มีทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ ตลอดจนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา พัฒนาตนและพัฒนางานให้กับองค์กร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ ทีมสุขภาพ และชุมชน สามารถเชื่อมโยงบริบททางวิชาชีพสู่การดูแลสร้างเสริมสุขภาพ

(5) มีทักษะความสามารถด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ ทำนายแนวโน้มสุขภาพชุมชน มีทักษะความสามารถเชิงตัวเลขและการจัดการ เพื่อสนับสนุน และพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถถ่ายทอดความรู้และอธิบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนเข้าใจเป็นอย่างดี สามารถประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นๆ รู้จักวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และความสำคัญของวิชาชีพ สามารถใช้เครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

(6) มีทักษะความสามารถด้านการประมวลความรู้ บูรณาการสู่การปฏิบัติในวิชาชีพและร่วมกับสหวิชาชีพในการนำความรู้สู่ชุมชน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

(7) สามารถทำวิจัยเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหา พัฒนา และ/หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพ

 1. อัตลักษณ์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความมุ่งมั่นให้บริการการจัดการศึกษาให้อยู่ในระดับสากล เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้คือ SMART MT มีทักษะดีสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการทำงานเป็นทีมด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ      ย่อมาจาก S =Skill, M=Management, A=Active learning, R=Responsibility, T=Technology, M=Morality, T=Teamwork

 

 1. เอกลักษณ์

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันรวมทั้งในวงการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์จึงใช้เทคโนโลยีการศึกษามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ให้มีความหลากหลายและทันสมัย นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นงานวิจัยประยุกต์เพื่อต่อยอดในอนาคต จัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ คณะเทคนิคการแพทย์สร้างเอกลักษณ์ของคณะเพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในสังคม    คณะเทคนิคการแพทย์จึงใช้เอกลักษณ์ ว่า STAR MT เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เชี่ยวชาญงานสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาก้าวล้ำ นำงานวิจัยประยุกต์ ย่อมาจาก S=Standard, T=Teaching Expertise, A=Advance , R=Research application, M=Modernize, T=Technology


คณะฯ มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารคณะฯ ที่ครอบคลุมพันธกิจ 4 ด้าน คือ
(1) การผลิตบัณฑิต   
(2) การวิจัย
(3) การบริการวิชาการทางเทคนิคการแพทย์
(4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงาน

Image

     สัญลักษณ์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

 1. ดอกไม้ประจำคณะ คือ ดอกอัญชัน

(ชื่อวิทยาศาสตร์: Clitoria ternatea L.) เป็นไม้เถา ลำต้นมีขนนุ่ม มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ ปลูกได้ทั่วไปในเขตร้อน ลักษณะของดอกอัญชันจะมีสีขาว สีฟ้า สีม่วง ส่วนตรงกลางดอกจะมีสีเหลือง และรูปทรงคล้ายหอยเชลล์ มีสรรพคุณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีชื่อพื้นเมืองอื่นอีกคือแดงชัน (เชียงใหม่), เอื้องชัน, เองชัญ   เมื่อคั้นออกมาจะได้เป็นสีฟ้า

สรรพคุณ: ดอก ใช้ปลูกผมทำให้ผมดกดำ เงางามมากขึ้น เพราะดอกอัญชันมีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ซึ่งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น เมล็ด ใช้เป็นยาระบาย และราก ช่วยบำรุงตาแก้ตาฟาง ตาแฉะ ถูฟันแก้ปวดฟัน และปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ นำรากมาถูกับน้ำฝนใช้หยอดหูและหยอดตา

 

 1. สีประจำคณะ  สีน้ำเงิน

 

 1. ปรัชญา

“มุ่งพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยของชุมชนและสังคม”

 1. ปณิธาน

“ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม”

 

 1. วิสัยทัศน์

“สร้างเสริมนักเทคนิคการแพทย์ด้วยมืออาชีพและสนับสนุนการใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่อง”

 1. พันธกิจ
 • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

(2)  วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและประเทศชาติ

(3) บริการวิชาการทางเทคนิคการแพทย์แก่ชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมการมีสุขอนามัยที่ดีของประชาชน

(4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทย 

 

 1. วัตถุประสงค์

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

(1) มีความรู้และทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่จะค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อนำมาใช้กับการทำงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ให้คำปรึกษา แนะนำ หรืออธิบายเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่บุคลากรทางการแพทย์ได้/มีศักยภาพในการเรียนรู้ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและการดูแลสุขภาพ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ

(2) มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง ผู้ใช้บริการ เพื่อนร่วมงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

(3) มีทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ ตลอดจนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา พัฒนาตนและพัฒนางานให้กับองค์กร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ ทีมสุขภาพ และชุมชน สามารถเชื่อมโยงบริบททางวิชาชีพสู่การดูแลสร้างเสริมสุขภาพ

(5) มีทักษะความสามารถด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ ทำนายแนวโน้มสุขภาพชุมชน มีทักษะความสามารถเชิงตัวเลขและการจัดการ เพื่อสนับสนุน และพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถถ่ายทอดความรู้และอธิบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนเข้าใจเป็นอย่างดี สามารถประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นๆ รู้จักวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และความสำคัญของวิชาชีพ สามารถใช้เครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

(6) มีทักษะความสามารถด้านการประมวลความรู้ บูรณาการสู่การปฏิบัติในวิชาชีพและร่วมกับสหวิชาชีพในการนำความรู้สู่ชุมชน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

(7) สามารถทำวิจัยเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหา พัฒนา และ/หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพ

 1. อัตลักษณ์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความมุ่งมั่นให้บริการการจัดการศึกษาให้อยู่ในระดับสากล เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้คือ SMART MT มีทักษะดีสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการทำงานเป็นทีมด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ      ย่อมาจาก S =Skill, M=Management, A=Active learning, R=Responsibility, T=Technology, M=Morality, T=Teamwork

 

 1. เอกลักษณ์

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันรวมทั้งในวงการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์จึงใช้เทคโนโลยีการศึกษามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ให้มีความหลากหลายและทันสมัย นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นงานวิจัยประยุกต์เพื่อต่อยอดในอนาคต จัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ คณะเทคนิคการแพทย์สร้างเอกลักษณ์ของคณะเพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในสังคม    คณะเทคนิคการแพทย์จึงใช้เอกลักษณ์ ว่า STAR MT เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เชี่ยวชาญงานสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาก้าวล้ำ นำงานวิจัยประยุกต์ ย่อมาจาก S=Standard, T=Teaching Expertise, A=Advance , R=Research application, M=Modernize, T=Technology