fbpx
คณะฯ มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารคณะฯ ที่ครอบคลุมพันธกิจ 4 ด้าน คือ
(1) การผลิตบัณฑิต   
(2) การวิจัย
(3) การบริการวิชาการทางเทคนิคการแพทย์
(4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงาน

Image