fbpx
Image
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
    ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 
    ชื่อย่อ ภาษาไทย : วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 
    ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Science Program in Medical Technology 
    ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : B.Sc.(Medical Technology) ปรัชญาและปณิธาน


ปรัชญา
มุ่งพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยของชุมชนและสังคม
ปณิธาน
ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม
วิสัยทัศน์ 
สร้างเสริมนักเทคนิคการแพทย์ด้วยมืออาชีพและสนับสนุนการใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่อง


พันธกิจ 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

(2) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและประเทศชาติ

(3) บริการวิชาการทางเทคนิคการแพทย์แก่ชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมการมีสุขอนามัยที่ดีของประชาชน

(4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทย