fbpx

Advertisement

อาชีพที่ประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา
เมื่อสำเร็จการศึกษาบัญฑิตสามารถประกอบอาชีพดังนี้
(1)นักเทคนิคการแพทย์ประจำห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ในดรพยาบาลสาถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
(2)ผู้แทนจำหน่ายวัสถุ อุปกรณ์ น้ำยา สารเคมี เครื่ิองมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
(3)นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
(4)นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมคณะเทคนิคการแพทย์

No Albums