สำนักวิชาการ

งานนโยบายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

 • บริการ
 • ปฏิทินการศึกษา
 • ข่าว/กิจกรรม
 • ดาวน์โหลด
 • บุคคลากร
 • ติดต่อหน่วยงาน
        444 มหาวิทยาลัยเนชั่น
        ชั้น 1 อาคารดร.เทียม  โชควัฒนา
        ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
        52000
Image

ตามที่กฎหมายกำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ระบบประกันคุณภาพจึงเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพของการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่นได้สนองนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดตั้งงานนโยบายแผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่

 1. กำหนดแนวทาง วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 2. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร คณะวิชา ศูนย์เนชั่นบางนา และระดับสถาบัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
 3. ดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 4. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ. ที่รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย
 5. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Improvement Plan) และผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ สกอ. และ สมศ. กำหนด

 นางกาญจนา ศรีชัยตัน
หัวหน้างาน :งานนโยบาย แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail     : kanjana_sri@nation.ac.th
โทร.054-265170-6 ต่อ 155


นางลักขณา  มะโนพันธ์
เจ้าหน้าที่ :งานนโยบาย แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail   : lakkana_man@nation.ac.th
โทร.054-265170-6 ต่อ 155

Please publish modules in offcanvas position.